Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2018

macielsonator
8210 528c 350
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialefu lefu
macielsonator
0133 697f 350
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaLuukka Luukka
macielsonator
4986 b291 350
Reposted from4777727772 4777727772 viaLuukka Luukka
macielsonator
6170 48a5 350
Reposted fromcarol91 carol91 viaLuukka Luukka
macielsonator
8792 3130 350
macielsonator
2237 8c91 350
Reposted frommetadon metadon viakokoloko kokoloko
macielsonator
1127 ea2a 350

Lolita (1997) deleted scene

macielsonator
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
macielsonator
0251 3286
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viafadenb fadenb
macielsonator
6941 4ca4 350
Reposted from4777727772 4777727772 viaZoonk11 Zoonk11
macielsonator
1764 02ff 350
macielsonator
8459 d90f 350
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viaHypothermia Hypothermia
macielsonator
4535 132d 350
Reposted fromretro-girl retro-girl viaviajero viajero
macielsonator
Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnaturalginger naturalginger viabukazla bukazla
macielsonator
macielsonator

June 04 2018

macielsonator
macielsonator
9624 af81 350
Reposted fromretro-girl retro-girl viawiksz wiksz
macielsonator
5034 b1c3 350
Reposted fromJamalus Jamalus viaczinok czinok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl