Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2017

6273 7764 350

42zx:

Closure

Reposted fromsehrschwul sehrschwul vialobek lobek
macielsonator
1941 f87c 350
Reposted fromtfu tfu viamissmadeleine missmadeleine
macielsonator
4504 11f2 350
macielsonator
0558 9f83 350
Reposted frombutterbeer butterbeer viarudgierd rudgierd
macielsonator
6213 184e 350
Reposted fromkrzysk krzysk viarudgierd rudgierd
macielsonator
5404 7379 350
Reposted fromrenirene renirene viaBalladyna Balladyna
macielsonator
6914 4e85 350
Reposted frombanitka banitka viaohhwell ohhwell

July 26 2017

macielsonator
4439 7acf 350
macielsonator
4052 0f70 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaGunToRun GunToRun
macielsonator
1513 e099 350
Reposted fromagridoce agridoce viakmj kmj
macielsonator
1509 51c3 350
Reposted fromyannim yannim viakmj kmj
macielsonator
macielsonator
0448 7013 350
Beskid Niski, Poland.
Reposted fromSylvka Sylvka viacalvados calvados
macielsonator

Kiedy twoi znajomi zapoznali cię z kimś, kogo nie znałeś, po czym wyszli z pokoju...

kiedy twoi przyjaciele przedstawili cie komus kogo nie znasz i wyszli z pokoju
Reposted frommicomomicuando micomomicuando viaaanetaxx aanetaxx
macielsonator
Reposted fromseleneskin seleneskin viastonerr stonerr
macielsonator
macielsonator
Przy niektórych oddycha się łatwiej
Reposted fromunforgiving unforgiving viarisa risa
macielsonator
Reposted frombluuu bluuu viapannakies pannakies
macielsonator
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viaunique unique
macielsonator
Reposted fromworst-case worst-case viapannakies pannakies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl